POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHNa podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz o przysługujących Panu/Pani prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMECO Jacek Tomczak i spółka („Administrator”), z którym można się skontaktować:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres : AMECO Jacek Tomczak i spółka, Romartów 14 B, 99-335 Witonia,
 2. telefonicznie pod numerem : +48 501647714
 3. e-mailowo pod adresem : kontakt@ameco.pro

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub której stroną ma być lub jest przedsiębiorca, którego Pan/Pani reprezentujecie,
 2. kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług lub sprzedażą towarów,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. obsługi reklamacji,
 5. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 6. obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas kieruje,

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. marketingu produktów lub usług własnych,
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 3. prowadzenia analiz jakości produkowanych i sprzedawanych towarów,

3) w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

3. Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
 3. w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

4. Skąd pozyskujemy Pana/Pani dane i jakie są ich kategorie?

 • 1) Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu,
 • 2) Część danych może pochodzić z publicznych ewidencji i rejestrów (CEIDG, KRS itp.),
 • 3) W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Na stronie ameco.pro używamy plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane przez nas do następujących celów:

 • właściwego dopasowania strony ameco.pro do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności strony ameco.pro;

Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

8. Wykorzystywanie danych

 1. Dane zbierane w ramach strony ameco.pro służą zapewnieniu wysokiej jakości usług użytkownikom Serwisu. Używane są również do celów administracyjnych oraz statystycznych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
 2. Niektóre dane udostępniane są także firmie Google (badania statystyczne w usłudze Google Analytics).
 3. Niektóre elementy Serwisu mogą zawierać treści lub kierować do treści innych firm, m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube czy Google. Może to powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

9. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Nasza oferta